wieczór wspólnej modlitwy

Ojcowie Pustyni modlili się fragmentami Pisma Świętego oraz modlitwą Jezusową. Pomódlmy się dziś wieczór tak, jak oni.

Odmówimy teraz modlitwę Jezusową, o której mówiliśmy w homilii. Modlitwę Jezusową odmawia się na tzw. czotce - 

wyglądem przypomina nasz różaniec. Możemieć 30, 50, a nawet 100 oczek. Można też odmawiać tę modlitwę licząc w pamięci lub na naszym różańcu - aby się nie mylić opuszczamy oczka z "Ojcze nasz...", a modlimy się tylko na oczkach przypadających w różańcu na "Zdrowaś Maryjo...".

             Pomódlmy się razem (50 razy):

"Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem"

  

Po modlitwie chwila ciszy:

 

- Panie Jezu Chryste, jesteśmy na tych rekolekcjach, by zbliżyć się w modlitwie do Ciebie? Pouczałeś swą mądrością Ojców Pustyni, naucz i nas modlić się, prosimy.

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień". (Mt 6, 5 – 15)

- Panie Jezu Chryste, serce tak często burzy się i nie chce przebaczyć. To takie trudne…

           "A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują." (Mt 5, 44)

" Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. 

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”.        (Jk 5, 16)

- Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca i wiesz, jak trudno nam zachować w nich pokój. Tyle spraw i trosk dotyka nas każdego dnia, każdej jednej chwili. Czasem już brak sił, czasem ogarnia nas zniechęcenie, zwątpienie, zwykła bezradność. Co robić, Panie?

"Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu,  

a pokój Boży, który przewyższa wszelki  rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych". (Flp 4, 6 – 7)

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą”. (Mt 7, 7 – 8)

- Panie Jezu Chryste, wybacz proszę, ale jakże często prosimy, a nie otrzymujemy... Pukamy, a Ty nie otwierasz... Szukamy, a nie znajdujemy nic, jakbyś nie chciał wskazać nam drogi...

"Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz." (Jk 4, 3)

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 

(...) Jeśli o co prosić będziecie w Imię moje, Ja to spełnię". (J 14, 6; 14)

"Oto ręka Moja nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a ucho Moje nie jest tak przytępione, 

aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło ode Mnie,  

waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Moje oblicze." (Iż 59, 1 – 2)

"Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! 

Przestańcie czynić zło! (...) 

Wówczas gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 

Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. 

A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca." (Iz 1, 16; 19; Jr 29, 13)

- Panie Jezu Chryste, Ojcom Pustyni objawiłeś, że modlitwa nieustająca to możliwość niezwykle bliskiego kontaktu z Tobą już tu, na ziemi. Oni dziś nauczają tego nas. Dziękujemy Ci za ten wielki dar.

"Módlcie się nieustannie..." (1 Tes 5, 17)

"Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. 

Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. 

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Moje. 

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i podźwignę go, 

a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone". (Jk 5, 13 – 15)

- Wszystko dla Ciebie, Jezu, i przez  Ciebie. Dziękujemy Ci za przykład Twojego życia. Daj nam łaskę, abyśmy mogli zawsze pamiętać o Tobie, aby nasze serca zawsze brały przykład z Twojej postawy. Byśmy, niezależnie od okoliczności, zawsze mogli wołać: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe!... Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie!

 Święty Jan Maria Vianney, wspaniały człowiek wielkiej i głębokiej modlitwy, mawiał do swoich parafian:

„Dusza, która mało się modli, podobna jest do ptactwa domowego, 

które choć ma wielkie skrzydła, wzlatuje tylko na niewielką wysokość, 

podczas gdy dusza modląca się z żarem i wytrwale podobna jest do jaskółki 

wznoszącej się łatwo i szybującej w przestworzach”.