modlitwa poranna

 

Pieśń na wejście:

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.

4. Gdy wiary siła serce spoiła,
A i to serce zawiodło;
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.

5. Gdy wśród żywota biedna sierota
Stoi od ludzi wzgardzona;
Krzyż będzie światem, ojcem i bratem,
Gdy go przytulisz do łona.

Modlitwa bł. Anieli Salawy do Jezusa Ukrzyżowanego:

Odkąd tylko pamiętam
Pochylałeś się ku mnie
Na krzyżu rozpięty,
Wpatrywałeś się we mnie
Wzrokiem przesmutnym
- Król u kolumny!
W skrwawionym płaszczu i sukni
- Ecce Homo!
Potem widziałam Cię Maleńkim,
Widziałam Utajonym,
Widziałam Cię w nimbie złoceń...
Lecz nigdzie, o mój Panie,
Nie wyglądałeś tak piękny
Jak na Golgocie,
Gdy byłeś jedną raną,
Wzgardzonym i odepchniętym,
Prosiłam - Wyryj we mnie
Twe podobieństwo!
I rwałam się do Męki
....Duszę zakryła ciemność,
Cierpienie serce zaległo,
Ból nad mym ciałem się zemścił...
- Jesteśmy jedno
W Męce i szczęściu.




Boże nasz, Panie Wszechmogący, ukochany nasz Boże – Ojcze, Synu, Duchu Święty. Stajemy dziś wieczór przed Twym Obliczem i dziękujemy z głębi serc za wspaniały czas, który nam dałeś i w którym byłeś z nami. 

Stajemy przed Tobą ze Świętymi, którzy towarzyszyli nam w tych rekolekcjach: z Matką Najświętszą, z bł. Anielą Salawą, ze św. Br. Albertem, ze św. Janem Pawłem II i z głębi serc pragniemy Ci dziękować za wszelkie łaski, jakimi nas obdarzyłeś, za Twe Miłosierne Serce, zawsze gotowe, by nas przyjąć – mimo naszych grzechów, mimo wciąż powracających upadków.

Jezu, cierpiący trwogę w Ogrodzie Oliwnym - pragnę, aby całe moje życie było jednym wielkim dziękczynieniem dla Ciebie. Dziękuję Ci, drżący Zbawicielu, za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz, które świecą jak słońca blaski, a przez nie drogę pewną mi pokazujesz.

ŚPIEW:                      Dzięki o Panie, składamy dzięki,
O, Wszechmogący nasz Królu w Niebie!

- dzięki Ci, Jezu szarpany przez straż świątynną w ciemnościach Ogrójca, za to żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do bytu z nicości i swe Boskie piętna w głąb duszy mej włożył, a czynisz to jedynie z miłości.

Dzięki o Panie, składamy dzięki,
O, Wszechmogący nasz Królu w Niebie!

- dzięki Ci, Jezu oblany krwią i gorzkimi łzami, za chrzest święty, który mnie wszczepił w rodzinę Bożą, jest to dar łaski wielki, niepojęty, który mi duszę przeobraża.

Dzięki o Panie, składamy dzięki,
O, Wszechmogący nasz Królu w Niebie!

- dzięki Ci, Jezu stojący przed oskarżającym Cię Sanhedrynem, za spowiedź świętą, za to źródło wielkiego miłosierdzia Twojego, które jest niewyczerpane; za tę krynicę łask niepojętą, w której dusze bieleją grzechem zmazane.

Dzięki o Panie, składamy dzięki,
O, Wszechmogący nasz Królu w Niebie!

- dzięki Ci, Jezu z trudem przemierzający wąskie uliczki Jerozolimy z ciężarem mych grzechów na ramionach, za świętą Komunię, w której sam siebie dajesz nam; czuję jak serce Twe w mej piersi bije, jak życie Boże rozwijasz we mnie sam.
Dzięki o Panie, składamy dzięki,
O, Wszechmogący nasz Królu w Niebie!

- dzięki Ci, Jezu konający na drzewie krzyża, za wszystkie dary Nieba, którymi dobroć Twoja mnie obsypuje; za te wewnętrzne duszy oświecenia, co się wypowiedzieć nie da, lecz serce to czuje.

Dzięki o Panie, składamy dzięki,
O, Wszechmogący nasz Królu w Niebie!

Rozpoczynamy ten dzień od adoracji Najświętszego Sakramentu. W normalnym świecie podejmowalibyśmy obowiązki, do których już dziś będziemy wracać, jednak teraz, jeszcze przez jakiś czas, chcemy przebywać tylko wTwojej, Boże, obecności. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że pozwalasz nam trwać przed Twym Majestatem. Dziękujemy Ci za to, że że mogliśmy przeżyć ten czas z Tobą, z Matką Najświętszą, z bł. Anielą Salawą, ze św. Bratem Alberte, ze św. Janem Pawłem II. Dziękujemy Ci, 
Panie, za ten czas rekolekcji i odpoczynku w Tobie. Pamiętamy Twoje słowa: Troszczcie się najpierw o Królestwo Boże, o sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak często w tym świecie ludzie zapominają o Tobie zupełnie, tak często nie mają dla Ciebie tyle czasu, ile trzeba. I my sami nierzadko doświadczamy tego upływu czasu, straty czasu, tak często doświadczamy tego zabiegania, szczególnie właśnie w tych porannych godzinach. Wdzięczni Ci jesteśmy za ten czas rekolekcji. Wdzięczni 
jesteśmy za przykład życia towarzyszących nam Świętych, którzy każdy swój dzień zaczynali od pokornej modlitwy. Właśnie dzięki modlitwie potrafili Oni podołać swemu powołaniu. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę pacierzem, tymi słowami, które wyznaczają rytm naszego duchowego życia i pomagają nam odkryć jaki jest duch naszej modlitwy, jakie jest nasze zaangażowanie, oddają naszą relację z Tobą. Prosimy Cię, Panie, przyjmij tę modlitwę, która towarzyszy nam od dzieciństwa i pozwól, by towarzyszyła 
nam aż do ostatniej chwili naszego życia. Byśmy jej nigdy nie utracili, nie zapomnieli, by nigdy nam w życiu na nią nie zabrakło czasu.

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.

Dziesięć przykazań Bożych:
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Któryś za nas cierpiał rany…

I Ty, któraś współcierpiała…


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: łaskę swą prosimy Cię Panie racz wlać w serca, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Syna Twego poznali, przez Jego Mękę i Śmierć do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa Pana naszego.

Chwała Ojcu…

Wieczne odpoczywanie…



Przyzywajmy Ducha Świętego i prośmy Go o łaski na cały dzisiejszy dzień i na każdy dzień naszego życia. Prośmy, by światło Ducha Świętego padło na naszych bliskich, do których będziemy wracać.



Rozważmy tajemnicę Zesłania Ducha Świętego na Kościół:

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

O, mój Jezu… 

Maryjo, Królowo naszych serc, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II...
Św. Bracie Albercie...
Błogosławiona Anielo Salawo...